8.13

 

1.    indras    suteṣu    someṣu

 

    kratum    punīta    ukthiyam

 

    vide   vṛdhasya    dakṣasas    man   hi   ṣas