5.9

 

1

tm agne haviṣmanta: devam martāsa īlate /

you possessing-oblation devine mortals seek

 

manye tvā tavedasam sa hav vakṣi ānuṣak //

i-think you birth-knower you-speak without-a-break

 

2

agni: ho suvata: kṣayasya vṛktabarhiṣa: /

caller of-home

 

sam yajāsa: caranti yam sam jasa: sravasyava: //

sacrifice-work converge plenitudes

 

3

uta sma yam śiśum yathā navam janiṣṭa araṇī /

as new infant 2-tenders

 

dharram nuṣīṇām viśām agnim saudhvaram //

upholder of-humans

 

 

4

uta sma durgṛbhīyase putra: na hvāriṇām /

 

 

pu ya: dagdsi va agne paśu: na yavase //

 

 

5

adha sma yasya arcaya: samyak samyanti dhūmina: /

 

 

yad īm aha trita: divi upa dhteva dhamati śiśīte dhmāta yathā //

 

 

6

tava aham agna ūtibhi: mitrasya ca praśastibhi: /

 

 

dveṣoyuta: na duri turma martiyānām

 

 

7

tam na: agne ab nara: rayim sahasa ā bhara /

 

 

sa kṣepayat sa poṣayat bhuvat jasya taya utaidhi pṛtsu na: vṛdhe //