Neuter a

Singular dual Plural

 

phalam phale phalāni

phalea phalābhyām phalai: phalebhis

phalāya phalebhyas

phalāt

phalasya phalayos phalāām

phale phaleu

 

---

phala

-------------------------------------------------------------------

Vedic

dinam dinai dināni

dinainā dinābhyām dināis

dināya dinaibhyas

dināt

dinasya dinayaus dinānām

dinai dinaiu

 

===

dina dinai dināni