M sah victorious

Singular dual Plural

 

ā sahau ha:

ham

sa sadbhyām sabhi:

sahe sabhya:

saha:

saho: sam

sahi aṭsu

 

ha