M dvi Singular dual Plural

 

dviṭ dviṣau dviṣa:

dviṣam

dviā dviḍbhyām dvibhi:

dvie dvibhya:

dvia:

dviṣo: dviām

dvii dviṭsu

---- ----

dviṭ dvia: