M bhagavat

Singular Plural

 

bhagavān bhagavantau bhagavanta:

bhagavantam bhagavata:

bhagavatā bhagavadbhyām bhagavadbhi:

bhagavate bhagavadbhya:

bhagavata:

bhagavato: bhagavatām

bhagavati bhagavatsu

---- ----

bhagavan bhagavanta: