F vidyut Singular Plural

 

vidyut vidyuta:

vidyutam

vidyutā vidyudbhi:

vidyute vidyudbhya:

vidyuta:

vidyutām

vidyuti vidyutsu

vidyutau vidyudbhyām vidyuto:

---- ----

vidyut vidyuta: