ī

d thought

ds dhiyau dhiyas

dhiyam

dhi dhībhm dhībhis

dhiye dhībhyas

dhis

dhiyos dhīm

dhm dhīṣu

-------------------------------------------------

de goddess

de de des

dem

dev debhyām debhis

devyai devībhyas

devs

devyos denām

devm deṣu

--------------

devi devīs

----------------------------------------------------------------

 

nadī nadyau nadyas

nadīm nadīs

nadyā nadībhyām nadībhis

nadyai nadībhyas

nadyās

nadyos nadīnām

nadyām nadīṣu

-----------------------------------------------------------------------------------

Vedic

patnī patnyāu patnyas

patnīm patnīs

patnyā patnībhyām patnībhis

patnyāi patnībhyas

patnyās

patnyaus patnīnām

patnyām patnīṣu

====

patni patnyāu patnyas

------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------