ā

priyā dear

pri priye pris āsas

prim

priya ā pribhyām pribhis

priyai pribhyas

priyās

priyayos priṇām

priyām prisu

-------------

priye priyās

-----------------------------------------------------

bhāryā bhāryai bhāryās

bhāryām

bhāryāyā bhāryābhyām bhāryābhis

bhāryāyāi bhāryābhyas

bhāryāyās

bhāryayaus bhāryānām

bhāryāyām bhāryāsu

======

bhāryai bhāryai bhāryās