Class  2     

                       Active                                                  Middle    

 

       as         be                                              present                                      īś         master   rule   govern

 

       asti         stas            santi                       īṣṭe     īśāte           īśate

       asi          sthas         stha                        īśiṣe    īśāthe        īśidhve

       asmi       svas          smas                       īśe       īśvahe        īśmahe

       ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 Imperfect

    āsīt      āstām     āsan                    aiṣṭha     aiśātām      aiśata

    āsīs     āstam     āsta                      aiṣṭhās   aiśāthām    aiḍḍhvam  

    āsam    āsva      āsma                    aiśi        aiśvahi        aiśmahi

               ------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        Imperative

      astu     stām        santu                        īṣṭām    īśātām        īśatām

      edhi      stam         sta                          īśiṣva    īśāthām      īśidhva

      asāni    asāva     asāma                      īśai        īśāvahai      īśāmahai 

                    ------------------------------------------------------------------------

                                                      Optative

       syāt       syātām       syu:                          īśīta      īśīyātām     īśīran

       syās       syātam       syāta                       īśīthās   īśīyāthām   īśīdhvam 

       syām     syāva         syāma                      īśīya      īśīvahi        īśīmahi  

 

                  =============================================

 

      brū                                                present

     bravīti     brūtas      bruvanti              brūte    bruvāte       bruvate

     bravīṣi    brūthas     brūtha                brūṣe   bruvāthe       brūdhve

     bravīmi    brūvas     brūmas              bruve   brūvahe       brūmahe

         ----------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Imperfect

    abravīt     abrūtām    abruvan           abrūta     abruvātām     abruvata

    abravīs     abrūtam    abrūta             abrūthās  abruvāthām  abrūdhvam

    abravam  abrūva     abrūma             abruvi     abrūvahi      abrūmahi 

      -----------------------------------------------------------------------------------

                                                        imperative

   bravītu    brūtām      bruvantu                   brūtām   bruvātām      bruvatām

   brūhi       brūtam      brūta                         brūṣva   bruvāthām     brūdhvam 

   bravāṇi   bravāva     bravāma                 bravai    bravāvahi     bravāmahai  

        -----------------------------------------------------------------------------------------

                                                  optative

     brūyāt    brūyātām   brūyus            bruvīta       bruvīyātām    bruvīran

     brūyā:  brūyātam    brūyāta          bruvīthā:    bruvīyāthām  bruvīdhvam   

     brūyām   brūyāva   brūyāma           bruvīya     bruvīvahi        bruvīmahi   

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             Subjunctive

   brati      bratas       bran                        bravate    bravaithe    bravanta    

   brasi     brathas     bratha                     bravase   bravaithe   bravadhve  

   bravāṇi  bravāva  bravāma                bravai    bravāvahi     bravāmahai 

        ------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                       Injunctive

      bravīt     brūtām       bruvan               brūta      bruvātām       bruvata  

      bravīs     brūtam      bruta                   brūthās   bruvāthām    brūdhvam

      bravam   brūva      brūma                  bruvi      brūvahi          brūmahi  

                    -----                                                                                                                                                   

                 bruvāṇa

                   =========================================

 

         i   go                                               present                               adhi:  i        study

 

        eti       itas        yanti                 adhīte      adhīyāte       adhīyate   

        ei      ithas      itha                  adhīe     adhīyāthe     adhīdhve                  

        emi    ivas       imas                 adhīye     adhīvahe     adhīmahe

       ----------------------------------------------------------------------------------------

                                         imperfect

     ait       aitām      āyan            adhyaita     adhyaiyātām     adhyaiyata

     ais       aitam      aita              adhyaithās   adhyaiyāthām  adhyaidhvam

     āyam     aiva     aima              adhyaiyi    adhyaivahi        adhyaimahi

      -------------------------------------------------------------------------------------------

                                         imperative

    etu    im     yantu                     adhītām    adhīyātām      adhīyatām

    ihi     itam      ita                         adhīva     adhīyāthām     adhīdhyam    

    ayāni  ayāva  ayāma                  adhyayai   adhyāvahai    adhyayāmahai

      ----------------------------------------------------------------------------------------

                                          optative

   iyāt      iyātām     iyur              adhīyīta      adhīyīyātām     adhīyīran                                                      

   iyās      iyātām     iyāta            adhīyīthā:   adhīyīyāthām   adhīyīdhvam    

   iyām    iyāva       iyāma          adhīyīya     adhīyīvahi        adhīyīmahi    

             

               ==============================================

 

     stu    praise                                                 present

      stauti     stutas    stuvanti              stute      stuvāte       stuvate    

      staui     stuth:    stutha                stue      stuvāthe      studhve       

      staumi   stuva:   stuma:               stuve      stuvahe       stumahe       

            -----------------------------------------------------------------------

                                                   imperfect

     astaut     astutām     astuvan        astuta   astuvātām        astuvata  

     astau:     astutam     astuta           astuthā:  astuvāthām    astudhvam 

     astavam  astuva      astuma         astuvi     astuvahi          astumahi

                  ----------------------------------------------------                                                                                                            

                                             imperative

   stautu   stutām     stuvantu            stutām  stuvātām      stuvatām      

   stuhi     stutam     stuta                  stuva   stuvāthām    studhvam 

   stavāni  stavāva   stavāma           stavai    stavāvahai    stavāmahai

                      --------------------------------------------------

                                                     optative

    stuyāt     stuyātām     stuyu:             stuvīta  stuvīyātām stuvīran

    stuyā:     stuyātam     stuyāta          stuvīthā: stuvīyāthām  stuvīdhvam

    stuyām   stuyāva       stuyāma         stuvīya  stuvīvahi    stuvīmahi     

                                                                                

        ===================================================

 

     vid        know                                         present                         pṛc     mix,   come in contact with

 

           vetti       vitta:       vidanti                pṛkte      pṛcāte          pṛcate

        vetsi     vittha:      vittha                 pṛke     pṛcāthe         pṛgdhve      

        vedni    vidva:      vidma:               pṛce      pṛcvahe         pṛcmahe   

                                                                        

                              -------------------------------------------------

                                                                           imperfect

       avet         avittām     avidu:              apṛkta      apṛcātām     apṛcata

         ave:        avittam      avitta               apṛkthā:   apṛcāthām   apṛgdhvam  

       avedam    avidvi      avidma            apṛci       apṛcvahi        apṛcmahi   

                                    -------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      imperative

     vettu      vedāva      vidntu              pṛktām   pṛcātām      pṛcatām 

    viddhi    vittam        vitta                 pṛkva   pṛcāthām     pṛgdhvam    

    vedāni   vittām        vedāma           pṛcai     pṛcāvahai     pṛcāmahai 

                                       ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           Optative

     vidyāt     vidyātām     vidyu:              pṛcīta     pṛcīyātām      pṛcītan

     vidyā:     vidyātam     vidyāta            pṛcīthā:  pṛcīyāthām    pṛcīdhvam     

     vidyām   vidyāva      vidyāma           pṛcīya    pṛcīvahi         pṛcīmahi

 

                                =====================================

 

    han    kill                                                    present                           śī       lie   sleep

 

    hanti      hata:      ghnanti                    śete       śayāte        śerate

    haṃsi    hatha:    hatha                       śee      śayāthe       śedhve   

    hanmi    hanva:   hanma:                    śaye      śevahe        śemahe         

                              ---------------------------------------------------

                                                                                     imperfect

     ahan       ahatām      aghnan              aśeta      aśayātām     aśerata

     ahan        ahatam     ahata                 aśethā:  aśayāthām    aśedhvam

    ahanam   ahanva      ahanma            aśayi       aśevahi         aśemahi   

                                                                         

                                      --------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      imperative

    hantu      hatām        ghnantu                śetām   śayātām       śeratām

     jahi          hatam        hata                     śeva   śayāthām     śedhvam

     hanāni     hanāva      hanāma               śayai    śayāvahai    śayāmahai

             ------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                          optative

   hanyāt     hanyātām      hanyu:                 śayīta     śayīyātām     śayīran   

  hanyā:     hanyātam      hanyāta               śayīthā:  śayīyāthām   śayīdhvam 

  hanyām   hanyāva        hanyāma             śayīya    śayīvahi        śayīmahi  

                                                                     

     =================================================

 

        dvi    hate                                              present                                   

    dveṣṭi    dviṣṭa:      dviṣanti                 dviṣṭe    dviṣāte       dviṣate  

    dveki    dviṣṭha     dviṭha                  dvike   dviṣāthe     dviḍḍhve  

    dveṣmi   dviṣva:     dviṣma:                dviṣe     dviṣvahe    dviṣmahe

         -------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               imperfect

    adveṭ      adviṣṭām     adviṣan          adviṣṭa    adviṣātām   adviṣta

    adveṭ      adviṣṭam     adviṭa           adviṭhā:  adviṣāthām adviḍḍhvam

    adveṣam   adviṣva    adviṣma         adviṣi       adviṣvahi    adviṣmahi

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                          imperative

  dveṣṭu     dviṣṭām       dviṣantu          dviṣṭām    dviṣātām       dviṣatām

  dviitha    dviṣṭam      dviṭa               dvikva    dviṣāthām     dviḍḍhvam

  dveṣāṇi   dveṣāva      dveṣāma          dveṣai     dveṣāvahi      dveṣāmahai

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     optative

     dviṣyāt    dviṣyātām    dviṣyu:               dviṣīta     dviṣīyātām      dviṣītan

   dviyā:    dviṣyātam    dviyāta              dviīthā:  dviṣīyāthām   dviīdhvam   

   dviṣyām  dviṣyāva      dviṣyāma           dviṣīya     dviṣīvahi        dviṣīmahi 

                                                                    

                   ===========================================

 

            ad   eat                                              present                                    ās   sit

 

     atti        atta:        adanti                      āste     āsāte       āsate

     atsi       attha:      attha                        āsse     āsāthe     ādhve

     admi     adva:      adma:                      āse       āsvahe    āsmahe

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              imperfect

    ādat     āttām       ādan                  āsta      āsātām       āsata

    āda:     āttam       ātta                    āsthā:   āsāthām      ādhvam   

    ādam   ādva        ādma                 āsi        āsvahi          āsmahi  

                                          ----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         imperative

       attu      attām       adantu                 āstām   āsātām      āstām  

     addhi   attam       atta                      āsva     āsāthām    ādhvam 

     adāni   adāva      adāma                 āsau     āsāvahai    āsāmahai

                                      ---------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              optative

     adyāt     adyātām    adyu:                   āsīta     āsīyātām     āsīran     

   adyā:     adyātam    adyāta                 āsīthā:  āsīyāthām   āsīdhvam   

   adyām   adyāva      adyāma               āsīya    āsīvahi         āsīmahi

                                                         

     =====================================================

 

                   go                                       present                        vṛj    twist    avoid    abandon

 

      yāti       yāta:         yānti                      vṛkte     vṛjāte     vṛjate    

      yāsi      yātha:       yātha                     vṛke    vṛjāthe    vṛgdhve          

      yāmi     yāva:       yāma:                     vṛje      vṛjvahe    vṛjmahe   

                                              --------------------------------------------------------

                                                                     imperfect

        ayāt      ayātām      ayān                  avṛkta     avṛjātām      avṛjata

      ayā:     ayātam      ayāta                  avṛkthā:  avṛjāthām    avṛgdhvam

      ayām   ayāva        ayāma                avṛji        avṛjvahi        avṛjmahi  

                                            -----------------------------------------------------------

                                                                  imperative

       yātu     yātām       yāntu                    vṛktām      vṛjātām     vṛjatām  

     yāhi     yātam       yāta                       vṛkva      vṛjāthām     vṛgdhvam

     yāni     yāva         yāma                     vṛjai          vṛjāvahai    vṛjāmahai

                                               -------------------------------------------------------------

                                                                           opatative

     yāyāt     yāyātām      yāyu:                  vṛjīta       vṛjīyātām     vṛjīran

     yāyā:     yāyātam      yāyāta                vṛjīthā:    vṛjīyāthām   vṛjīdhvam         

     yāyām   yāyāva        yāyāma              vṛjīya      vṛjīvahi         vṛjīmahi  

                                             ---------------

                yānt       yāntī

      =====================================================

    

    duh    to milk                                                      Present

     dogdhi   dugdha:     duhanti            dugdhe   duhāte      duhate

     doki      dugdha:    dugdha            dhuke    duhāthe    dhugdhve  

     dohmi    duhū:        duhma:            duhe       duhvahe    duhmahe

                                          -----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                  Imperfect

    adhok     adugdhām   aduhan           adugdha  aduhātām    ahuhata

    adhok     adugdham   adugdha         adugdhā: aduhāthām  adugdhvam 

   adoham   aduhū          aduhma          aduhi       aduhvahi      aduhmahi

         ----------------------------------------------------------------------------------------

                                                      imperative

    dogdhu    dugdhām    duhantu              dugdhām  duhātām    duhatām     

  dugdhi     dugdham    dugdha               dhukva    duhāthām   dhugdhvam 

  dohāni     dohāva       dohāma              dohai        dohāvahai    dohāmahai  

           ----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                  optative

    duhyāt    duhyātām     duhyu:                  duhīta     duhīyātām      duhīran

    duhyā:    duhyātam    duhyāta                 duhīthā:  duhīyāthām    duhīdhvam

    duhyām  duhāva       duhyāma               duhīya      duhīvahi        duhīmahi

 

     =======================================================

   lih       lick                                                         present

      leḍhi     līḍha        lihanti                  līḍhe   lihāte          lihate

      leki      līḍha:      ha                    like    lihāthe        ḍḍhve  

      lehmi    lihva:       lihma:                  lihe     lihvake        lihmahe

        -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                        Imperfect

      aleḍ        alīḍhām       alihan                 alīḍha    alihātām       alihata

      ale        alīḍham      alīha                 alīhā:   alihāthām    alīḍḍhvam        

      aleham   alihva         alihma                 alihi        alihvahi       alihmahi                                                                                           

        -------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Imperative

    leḍhu   līḍhām     līḍhāt                   līḍhām  lihātām       lihatām     

    hi     līḍham     ḍha                    likṣva    lihāthām     līḍḍhvam 

    lehāni  lehāva     lehāma                lehai      lehāvahai    lehāmahai

          ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                  Optative

    lihyāt     lihyātām     lihyu:                  lihīta      lihīyātām      lihīran

    lihyā:     lihyātam     lihyāta                lihīthā:   lihīyāthām    lihīdhvam      

    lihyām   lihyāva      lihyāma               lihīya     lihīvahi        lihīmahi

 

     ==================================================

 

   an      breath                                                     present                                                                       ī     praise

         aniti    anita:        ananti                      īḍḍe      īḍāte      īḍate

       anii    anitha:     anitha                      īḍiṣe     īḍāthe     īḍidhve            

      animi   aniva:      anima:                     īḍe        īḍvahe     īḍmahe       

           ----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 Imperfect

    ānīt        ānitām      ānan                   aiḍḍa      aiḍātām     aiḍata

    ānī:        ānitam      ānita                    aiḍḍā:    aiḍāthām   aiḍḍhvam      

    ānam     āniva        ānima                  aiḍi        aiḍvahi       aiḍmahi

        ----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             Imperative

    anitu     anitām     anantu                    īḍḍām    īḍātām       īḍatām

    anihi     anitam     anita                       īiva     īḍāthām     īidhvam 

    anāni    anāva      anāma                    īḍai        īḍāvahi       īḍāmahai 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Optative

     anyāt     anyātām      anyu:                       īḍīta      īḍīyātām       īḍīran

     anyā:      anyātam     anyāta                     īīthā:   īḍīyāthām     iīdhvam   

     anyām    anyāva       anyāma                   īḍīya      īḍīvahi         īḍīmahi

 

        ======================================================

 

  rud      cry                                                    present                                        cak        see

     roditi     rudita:       rudanti                     caṣṭe     cakṣāte      cakśate

     rodii     ruditha:     ruditha                     cake    cakṣāthe    caḍḍhve      

     rodimi    rudiva:      rudima:                    cakṣe   cakṣvahe    cakṣmahe  

       ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              Imperfect

   arodīt     aruditām    arudan               acaṣṭa      acakṣātām    acakṣata   

   arodī:     aruditam    arudita               acaṭhā:   acakṣāthām  acaḍḍhvam 

   arodam   arudiva     arudima             acakṣi      acakṣvahi      acakṣmahi

          --------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             Imperative

  roditu    ruditām    rudantu                    caṣṭām    cakṣātām    cakṣatām   

  rudihi     ruditam   rudita                       cakva    cakṣāthām    caḍḍhvam

  rodāni    rodāva    rodāma                    cakṣai    cakṣāvahai    cakṣāmahai 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Optative

   rudyāt    rudyātām    rudyu:              cakṣīta     cakṣīyātām     cakṣīran  

   rudyā:    rudyātam   rudyāta             cakīthā:  cakṣīyāthām  cakīdhvam      

   rudyām  rudyāva     rudyāma           cakṣīya    cakṣīvahi       cakṣīmahi

 

       =======================================================

 

nu         praise                                                present                                                      

    nauti     nuta:      nuvanti                       sūte        suvāte       suvate 

    naui    nutha:     nutha                         e       suvāthe      sūdhve         

    naumi   nuva:     numa:                        suve       sūvahe       sūmahe 

                  ---------------------------------------------------------------------------

                                                                              Imperfect

    anaut      anutām      anuvan                 asūta      asuvātām   asuvata 

    anau:      anutam      anuta                    asūthā:   asuvāthā    asūdhvam 

    anavam   anuva       anuma                   asuvi     asīvajo       asūmahi

                  ------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            Imperative

    nautu   nutām    nuvantu                         sūtām    suvātām     suvatām    

    nuhi     nutam      nuta                             va    suvāthām     sūdhvam 

    navāni   navāva   nvāma                        suvai      suvāvahai    suvāmahai

     ------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 Optative

    nuyāt     nuyātām     nuyu:                  suvīta     suvīyātām      suvīran

    nuyā:     nuyātam     nuyāta                suvīthā:  suvīyāthām    suvīdhvam       

    nuyām   nuyāva       nuyāma              suvīya    suvīvahi          suvīmahi 

 

      ============================================

 

   cakās          to-share                                                      present

               cakāsti      cacakāsta:      cakāsati

           cakāssi     cakāmtha:       cakāmtha            

           cakāsmi    cakāsva:         cakāmma:    

                   ----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                    Imperfect

     acakāt            acakāstām       acakāsu:

    acakāt            acakāstam       acakāsta 

     acakāsam      acakāsva         acakāsma         

          --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                    Imperative

     cakāstu        cakāstām       cakāsatu

     cakādhi        cakāstam       cakāsta

      cakāmāni     cakāsāva       cakāsāma     

       -------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                         Optative

          cakāsyāt      cakāsyātām        cakāsyu:

       cakāsyā:      cakāsyātam       cakāsyāta     

       cakāsyām    cakāsyāva         cakāsyāma

 

          ==============================================================

 

 jāgṛ      to be awake                                                                         present

          jāgarti      jagṛta:       jāgrati

          jāgari     jagṛtha:     jāgṛtha         

         jāgarmi    jagṛva:       jāgṛma:

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                Imperfect

        ajāga:         ajāgṛtām        ajāgaru:

        ajāga:         ajāgṛtam        ajāgṛta      

            ajāgaram   ajāgṛva           ajāgṛma   

         ---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 Imperative

       jāgarāṇi    jāgarāva      jāgarāma

       jāgṛhi        jāgṛtam        jāgṛta

       jāgṛtu        jāgṛtām        jāgratu

      

    --------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Optative

        jāgṛyāt     jāgṛyātām       jāgṛyu:

        jāgṛyā:     jāgṛyātam       jāgṛyāta     

            jāgṛyām   jāgṛyāva         jagṛyāma

 

           ===========================================================

 

 mṛj        cleanse    wipe                                             present

            mārṣṭi       mṛṣṭa:           mṛjanti   mārjanti

            mārki      mṛṣṭha:         mṛṭha         

            mārjmi     mṛjva:           mṛjma:

                     ---------------------------------------------------------------------

                                                                                      Imperfect

        amārṭ          amṛṣṭām       amṛjan   amārjan

        amārṭ          amṛṣṭam       amṛṭa     

            amārjam    amṛjva           amṛjma 

        ---------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Imperative

      mārṣṭu      mṛṣṭām         mṛjantu   mārjantu    

      mṛṭhi      mṛṣṭam         mṛṭa 

         mārjāni     mārjāva       mārjāma             

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 Optative

        mṛjyāt      mṛjyātām        mṛjyu:

        mṛjyā:      mṛjyātam        mṛjyāta   

             mṛjyām   mṛjyāva          mṛjyāma

 

           ======================================================

 

 vac          speak                                                           present   

           vakti       vakta:          vacanti

           vaki      vaktha:        vaktha          

                 vacmi    vacva:         vacma:

    --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Imperfect

        avakū        avaktām         avacan

        avakū        avaktam         avakta       

            avacam     avacva           avacma        

         --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                    Imperative

       vaktu        vaktām         vacantu     

       vagdhi      vaktam         vakta 

          vacāni      vacāva          vaca     

     -------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                               optative

        vacyāt      vacyātām      vacyu:

        vacyā:      vacyātam      vacyāta      

            vacyām    vacyāva        vacyāma

 

         =======================================================

 

  śās            govern                                                             present  

           śāsti       śiṣṭa:         śāsati

           śāssi      śiṣṭha:       śiṭha          

           śāsmi     śiṣva:       śiṣma:

                     ----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                        Imperfect

          aśāt           aśiṣṭām      aśāsu:

          aśāt          aśiṣṭam      aśiṭi        

               aśāsam    aśiṣva        aśiṣma 

        ---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                        Imperative

        śāstu      śiṣṭām       śāstu

        śādhi      śiṣṭam       śiṭa

         śāsāni    śāsāva      śāsāma    

        ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                  Optative

           śiṣyāt       śiṣyātām      śiṣyu:

           śiyā:       śiṣyātam      śiyāta          

            śiṣyām     śiṣyāva        śiṣyāma

 

         =======================================================

                   

                  ad         eat            atti

                 an         breathe      aniti

                 as          be             asti

                 i            go              eti

                kṇu      sharpen     kṇauti

                khyā       tell            khyāti

               cakās    shine        cakasti

               jāgṛ       be awake  jāgarti

              daridrā   be poor   daridrāti

                       cut           dāti

              drā       cut            drāti

              nu         praise        nauti

                       protect      pāti

              prā       fill              prāti

             psā       eat             psāti

             bhā      shine          bhāti

                   measure      māti

             mṛj      cleanse       mārṭi

                    go                yāti

             yu       join              yauti

                     give             rāti

             ru          cry            rauti

             rud        cry            roditi

                        take           lāti

            vac        speak        vakti

                      go, blow     vāti

            vid          know         vetti  veda

            sās         rule           śāsti

            śrā          cook         śrāti

            śvas       breathe      śvasiti

            snā         bathe        snāti

            svap       sleep        svapiti

            han        kill              hanti  

    ------------------------------------

           ās          sit                         āste

           i            go                         adhite

           īś           rule, command       īṭe

          cak        speak        caṭe

          vas         dress         vaste

          śās         desire        āśāste

          śī            sleep         śete

                      give birth to     sūte

          hu            conceal           hute

     -------------------------------------

       ūrṇu         cover           ūrṇaiti   ūrṇute

       dih            increase      degdhi   digdhe

       duh          to milk         dogdhi   dugdhe

       dvi          hate            dveṭi  dviṭe

       brū           speak          bravīti   brute

       lih             like                leḍi     lIḍhe

       stu           praise           stauti   stute