8

 

*  भारतदेशे पुरा कालिदास: नाम महाकवि: बभूव /

    in-India  previously   Kalidasa named  great-poet    was

 

* तस्य इयं कथा श्रूयते /

    of-that     this story   was-heard

 

* तरुण: कालिदास उज्जयिनीनगरे अवसत् /

    young Kalidasa  Ujayini-city    dwelled

 

* तस्य बुद्धि: नासीत् एव /

     of-his-smarts    not-was

 

* किन्तु स सुरुप: अभवत् /

     but  he  handsome    was

 

* एकदा राजा राजकन्याया विवाह: कार्य इति अघोषयत् /

    once  king  of-princess's    wedding  act    announced

 

* य: नर: सर्वेषु जनेषु पण्डिततम: भवेत् तस्मै राजकन्या प्रदीयेत /

   the man-who   amoung-men   best-pandit

    should-be   to-him   princess     should-be-given

 

* केचित् दुर्जना राजकन्यां प्रति गत्वा ताम् एवम् अकथयन् -

    some  bad-people   towards princess  having-gone,  her    told

 

   हे राजकन्ये , नगरे अस्मिन् कालिदास: नाम महापण्डित: निवसति /

     hey princess,   in-city   this Kalidasa named  great-pandit  dwells

 

* स एव तव पति: भवतु /

    he   your husband    will-be

 

* तेन सह तव जीवितं सुखमयं भवेत् इति /

    with-that     your life   happy    should-be

 

* तद् वचनं श्रुत्वा सा राजकन्या कालिदासम् एव अचिन्तयत् /

    that speech  having-heard,

    the princess   Kalidasa    contemplated

 

* नान्यं पुरूषम् /

    not another    man

 

* अन्ते च तस्या: कालिदासेन सह विवाह: जात: /

     and  in-end    her    with-Kalidasa   wedding   was-born

 

* अपि तु कालिदास: महान् अपण्डित इति

    but also  Kalidasa     great-fool

 

   सा विवाहात् अनन्तरम् अबोधत् /

     she  from-wedding  another   knew

 

* सा कालिदासम् अवदत् - रे मूर्ख, मा मां स्पृश /

    she to-kalidasa  said -  hey fool,  no  me   you-touch

 

* न अहम् इच्छामि त्वाम् अपण्डितं द्रष्टुम् /

    no  i   want,    you   fool     to-see

 

* यत्र क्वापि गच्छ इति /

     where   where-ever     go

 

* तत: कालिदास: तत् नगरं त्यक्त्वा वनं गत: /

    thence  Kalidasa   that city  having-abandoned  forest    went

 

* वने च स कालीदेव्या मन्दिरम् अपश्यत् /

    and in-forest  he   Kali-goddess's    temple          saw

 

* तत्र स देव्या भक्तिं चकार /

     there   he  of-Devi    devotion   did

 

* बहुना कालेन प्रसन्ना देवी तस्मै बुद्धिं प्रायच्छत् /

    with-much-time, pleased Goddess,   to-him  smarts      extended       

 

* एवं देव्या: प्रसादेन स महाकवि: बभूव /

    thus  Goddess's  grace,   he  great-poet    became

 

* तस्मात् तं जना: कालिदास इति वदन्ति /

     from-that   him     people     Kalidasa     they-say