Aorist redup ( causative )

 

active middle

 

same as a aorist

at atām an ata etām anta

a: atam ata athā: ethām adhvam

am āva āma e āvahi āmahi

----------------------------------------------------------------------------

śam

aśīśamat aśīśamatām aśīśaman aśīśamata aśīśametā aśīśamanta

aśīśama: aśīśamatam aśīśamata aśīśamathā: aśīśamethām aśīśamadhvam

aśīśam aśīśamāva aśīśamāma aśīśame aśīśamāvahi aśīśamāmahi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jan beget

ajījanat ajījanatām ajījanan ajījanata ajījanetam ajījananta

ajījana: ajījanatam ajījanata ajījanathā: ajījanethām ajījanadhvam

ajījanam ajījanāva ajījanāma ajījaname ajījanāvahi ajījanāmah

-----------------------------------------------------------------------------

muc

amūmucat amūmucatām amūmucan amūmucata amūmucetām amūmucanta

amūmuca: amūmucatam amūmucata amūmucathā: amūmucethām amūmucadhvam

amūmucam amūmucāva amūmucāma amūmuce amūmucāvahi amūmucāmahi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

śri kam love 2 forms

aśiśriyat aśiśriyatām aśiśriyan acakamata acakametām acakamanta

aśiśriya: aśiśriyatam aśiśriyatam acakamathā: acakamethām acakamadhvam

aśiśriyam aśiśriyāva aśiśriyāma acakame acakamāvahi acakamāmahi

---------------------------------

dru run kam

adudruvat adudruvatām adudruvan acīkamata acīkametām acīkamanta

adudru: adudruvatam adudruvata acīkamathā: acīkameām acīkamadhvam

adudruvam adudruvāva adudruvāma acīkame acīkamāvahi acīkamāmahi

----------------------------------------------------------------------------

double consonents = weak redup adudruvat

single consanents = strong redup amūmucat

 

a ā i ī = i jan ajījanat

u ū = u duh adūduhat

-----------------------------------------------------------

 

active klp be fit acīklpat

krand cry acikradat

kṣip throw acikṣipat

car acūcurat acūcuratām acūcuran

cyu fall acucyuvat

bhram roam abibhramat

tvar hurry atitvarat

dīp shine adidīpat exception

duh milk adūduhat

dhṛ hold adīdharat

han slay ajīghanat

lup break alūlupat

grah seize ajigrahat

bhū become abībhavat abībhavatām abībhavan

kṛ do acīkarat acīkaratām acīkaran

cit perceive acīcitat acīcitatām acīcitan

trap be abashed atitrapat atitrapatām atitrapan

mīl wink amimīlat exception

yuj join ayūyujat

rādh thrive arīradhat

sūd finish asūṣudat

syand flow asiṣyadat

viś enter avīviśat

vṛt turn avīvṛtat avīvṛtatām avīvṛtan

vṛdh grow avīvṛdhat

go ayīyapat ayīyapatām ayīyapan

āṭ wander āṭiṭat āṭiṭatām aṭiṭan

śru hear aśuśruvat

hvṛ waver ajihvarat

naś be lost anīnaśam

kṛ drag acīkṛam

gṛ swallow, waken ajīgar

be hostile ajīhiat

pṛ pass apīparam

vāś bellow adidyutat abūbudhat avīvaśat avīvaśan

syand move on avīvṛdhat asiyadat

śnath pierce bībhayat śiśnathat

śri resort aśiśret

sraṃs fall asisrasan

sad sit aadan

--------------------------------------------------------------------------------------

causative ā with p keep p

know jāpayati ajijipat

sthā stand sthāpayati atiṣṭhipat

-------------------------------------------------------

Middle vṛ cover avīvarata

vāś bellow avīrṛdhadhvam abibhayanta avīvaśanta

cur steal acūcurata acūcuretām acūcuranta

------------------------------------------------

Subjunctive

rāradhā tītapāsi cīklpāti pispṛśati

sādh succeed adhāti rīramāma adhāma

cukrudham dīdharam

cikipas pispṛśas rīradhas adhas

cucyavat dīdharat

bellow mīmayat svad sweeten sivadat

jihvaratam rīradhata rīraman

śuc shine śūśucan sap serve apanta

----------------------------

Optative vac speak cyu stir riś hurt

vaceyam vocema voceya vocemahi

voce: rīrie:

vocet voceyur

 

cucyuvīmahi cucyavīrata rīriīṭa

-------------------------------------

Imperative

vocatāt vocatu gṛ waken jigṛtam

jigṛta didhṛta paptata vacata

pṛ fill pūpurantu śiśrathantu