Masculine
Neuter
Feminine
manas
rAjan
gir
pur
vAc
ruj
dish
dvis
marut
Apad
jagat
brahman
vanij
vidyut
sarit
yogin
dvar
jyotis
caksus
madhulih
bhagavat
mahat
vidvas
balin
pathin
sakhi
pati
go
nau
div
Primary stem endings
Secondary stem endings
pratyanc
sah
Gender
consonent endings - strong weak
jaa
strii
bhuu